Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (679/2016)
Tietosuojalaki (1050/2018)

Päivitetty 15.2.2023

1. Rekisterinpitäjä
Kainuun Ruokapalvelut
Oy
Kainuuntie 4

88600 Sotkamo

040 596 0133 |
juho@ravintolamessi.fi

2. Yhteishenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juho Härkönen

Kainuuntie 4
88600 Sotkamo

040 596 0133 | juho@ravintolamessi.fi


3. Rekisterin nimi

Kainuun Ruokapalvelut -asiakasrekisteri

- Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste
Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen
hoitamiseen, palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin, mielipide- ja markkinatutkimuksiin ja asiakasviestintään, joita voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.
Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen tai potentiaaliseen toimeksiantoon, Kainuun Ruokapalvelut Oy:n  oikeutettujen etujen toimittamiseen tai sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi/valmistelemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:

Kainuun Ruokapalvelut Oy -asiakastiedot

Organisaatio: yrityksen nimi, osoitetiedot, laskutustiedot, sähköposti, puhelin, y-tunnus, www-osoite, asiakkuuden alkamis- ja päättymisajankohta, organisaatioon liitetyt palvelut
Yhteyshenkilö: nimi, sähköposti, puhelin

Henkilöstökortit: titteli, etunimi, sukunimi, puhelin

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan liittyessä asiakassuhteeseen sekä asiakassuhteen aikana asiakkaan tilaamista/osallistumisista palveluista. Henkilöistä kerätään tietoa myös kontaktoinnin yhteydessä suullisesti tai kirjallisesti. Henkilöstä voidaan kerätä tietoja myös verkkosivujen kautta hänen suostumuksella.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön sallimissa puitteissa ja/tai palveluiden
tuottamiseksi Kainuun Ruokapalvelut Oy:n sisällä muille yhteistyökumppaneille
Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin, Euroopan talousalueen tai muiden maiden sisällä, joiden Euroopan Komissio on todennut takaavan riittävän tietosuojan tason.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Jokainen rekisterin tietoja käsittelevä on
allekirjoittanut salassapitosopimuksen.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla yleisesti hyväksyttyjen teknisin keinoin suojattuja.

Manuaalinen aineisto

Asiakkaiden henkilötietoja sisältävät asiakirjat säilytetään toimitiloissa, joihin pääsy
asiattomilta on estetty.

10. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Rekisterin tietojen oikeusperustetta ja käsittelyn tarvetta arvioidaan vähintään viiden (5) vuoden välein.
Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden, epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamiseksi koskevat pyynnöt osoitetaan kirjallisesti ja allekirjoitettuna tässä selosteessa mainitulle yhteyshenkilölle.

Oikeus tiedon tarkistamiseen ja oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja,
ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Rekisteröidylla on oikeus vaatia, että Kainuun Ruokapalvelut Oy oikaisee ilman aiheetonta viivästystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot sekä oikeus saada puutteelliset tiedot täydennettyä.

Oikeus tiedon poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen poistamiseen ilman aiheetonta viivästystä edellyttäen että:

  • Henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
  • Rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  • Henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti;

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja vastustamisoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa tietojen käsittelyä, jos

  • Rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden
  • Käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa tietojen poistamista
  • Rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin
  • Rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä 21 artiklan 1 kohdan nojalla.

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevia tietojen käsittelyä.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisteripitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

12. Lisätietoja

Rekisteröidyn halutessa lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä
kohdan 2 mainittuun yhteyshenkilöön.

Ravintola Messi

Kainuuntie 14
88600 Sotkamo

Puh. 040 596 0133
myynti@ravintolamessi.fi

Kainuun Ruokapalvelut

Catering-palvelut
Juho Härkönen
Puh. 050 596 0780
juho@ravintolamessi.fi

Ravintola Kämppä

Keskuskatu 12
88600 Sotkamo

Puh. 040 540 4900
myynti@ravintolakamppa.fi

Ravintola Kantis

Kangaskatu 14
88600 Sotkamo

Puh. 040 540 2533
myynti@ravintolakantis.fi

Yritys

Verkkolaskutus

Kainuun Ruokapalvelut Oy
Y-Tunnus: 2589220-1

Verkkolaskuosoite:
003725892201

Verkkolaskujen välittäjä:
003708599126